Commune Ambalakida Mahajanga : aucun service public

Le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe ont effectué une visite de police générale inopinée dans le chef lieu de la Commune rurale d’Ambalakida, District de Mahajanga II, le samedi 27 septembre 2014. Il était sidéré voire même choqué car le service public n’y existe plus pourtant elle était considérée comme une Commune « mendrika » ou « modèle » en 2008 et actuellement dispose d’un Schéma d’Aménagement Communal (SAC). D’abord, le bureau du fokontany n’a jamais ouvert ses portes depuis 2009 car les clés sont avec l’entrepreneur qui l’a construit selon le Maire. La Mairie, elle-même, ne fonctionnait plus. Du coup, le premier magistrat de la commune et le chef fokontany Ambalakida  se font rares dans le coin, témoignent les habitants.

Même constat pour le Centre de Santé de Base, le responsable  a déserté  les lieux depuis belle lurette selon le gardien du site.  A l’intérieur du CSB, c’est le comble! Les poubelles se trouvent même sur le bureau du docteur ; le rangement des dossiers est à même le sol. C’est un spectacle désolant pour le Chef de Région Boeny. Une importante fissure lézarde les murs d’entrée du CSB qui risque de s’effondrer à tout moment. Les malades sont obligés de rallier les 36 km qui séparent Ambalakida à la ville de Mahajanga pour se faire soigner.

5Ny sekoly fanabeazana fototra ao amin'ilay Kaomina Mendrika fahiny

                    En traversant à pied le fokontany,  la délégation a aussi constaté que le bazar ne fonctionnait plus. D’après l’Adjoint du Chef Fokontany, le jour du marché n’y existe pas pourtant les éleveurs de bétails pullulent dans les hameaux environnants. Quant à l’école publique, elle n’inspire pas du tout le lieu où on puise la sagesse et le savoir.

Les 1695 habitants semblent avoir perdu la notion de la vie en société parce que la saleté règne dans le fokontany d’Ambalakida. Ainsi, lors de son discours d’ouverture de la journée consacrée à la levée de fonds pour financer les actions de l’association villageoise FISAMIA ou VOI (Vondron’Olona Ifotony Fikambanan’ny Sakalava Miaro ny Alan’Andriamisara) qui se charge de protéger la forêt d’Andriamisara depuis 2001, le Chef de Région a exhorté tous les responsables de la commune et les « Ray aman-dreny » de prendre leur responsabilité pour remettre sur les rails le service public afin que les habitants ne se sentent pas comme des orphelins dans leur propre localité. Puis il a donné l’ordre au Chef de District de Mahajanga II de procéder à l’ouverture du bureau de fokontany.

Ambalakida: mahatsiaro kamboty ny mponina

Nisy ny fitsidihana tampoka ny biraom-panjakana nataon’ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar sy ny mpiara-miasa aminy ny renivohitry ny kaominina Ambalakida, Distrika any Mahajanga II, ny sabotsy 27 septambra 2014. Gaga sy talanjona ny tenany nahita fa foana tanteraka ny raharaham-panjakana any an-toerana, kanefa dia nolazaina fa Kaominina « Mendrika » Ambalakida tamin’ny taona 2008 sady nahavitana ny Drafi-pitantanana ny tanàna eny anivon’ny Kaomina na SAC (Schéma d’Aménagement Communal) koa izy ankehitriny.

Voalohany, nikatona ny birao ny fokontany nanomboka ny taona 2009 satria araka ny voalazan’ny Ben’ny tanàna hono dia notazomin’ny orinasa mpanao ny trano ny fanalahidy. Ny biraon’ny Kaominina rahateo tsy miasa intsony. Noho izany dia tsy hita mandalo firy ny Ben’ny tanàna sy ny Sefo fokontany hoy ny mponina any an-toerana.

Tahak’izany koa no hita tao amin’ny CSB, efa ela no nandao ny toerana ny tompon’andraikitra hoy ny mpiambina. Misavoritaka ambony ambany ny ao anatin’ny toeram-piasana fandraisana marary. Ny fitoeram-pako eny ambony biraon’ny dokotera, ny an-tontan-taratasy amin’ny tany no mipetraka. Ny rindrina eo amin’ny fidirana misy triatra ka ahiana ny mety hirodanan’ny trano. Voatery mandeha mamonjy an’i Mahajanga, 36 km miala ny tanàna, ny marary raha te hitsabo tena.

Raha nandeha tongotra namaky ny tanàna ny delegasiona dia nahita fa tsy miasa koa ny tsena. Simba ny foto-drafitrasa. Voalazan’ny Lefitry ny Sefo fokontany fa tsy misy tsena Ambalakida na dia betsaka aza ny mpiompy omby eny amin’ny manodidina. Raha ny sekoly fanabezana fototra no resahina dia tsy misy maha-toerana fanovozam-pahalalana azy.

Tsy mahafantatra intsony izany atao hoe fiainam-piarahamonina mirindra izany ireo mponina miisa 1695 ao Ambalakida. Ka nandritra ny kabary fanokafana ny andro fitadiavanam-bola ho an’ny VOI FISAMIA (Vondron’Olona Ifotony Fikambanan’ny Sakalava Miaro ny alan’Andriamisara) entina hanohanana ny asan’izy ireo no nanentanan’ny Lehiben’ny Faritra ny tompon’andraikitra rehetra sy ny « Ray aman-dreny » mba hanao ny fomba rehetra hamerenana ny raharaham-panjakana ao an-toerana. Mba tsy ho kamboty ny vahoaka. Ka nanome baiko ny Lehiben’ny Distrika ny Mahajanga II izy mba hanokatra ny biraon’ny fokontany.

 

Réserve forestière d’Andriamisara est en danger

La réserve forestière d’Andriamisara, qui se trouve dans la Commune d’Ambalakida, District de Mahajanga II,  risque de disparaitre à jamais d’ici quelques années si rien ne sera fait pour stopper l’occupation illicite des terrains environnants qui appartiennent au ministère de l’Environnement, des Forêts et de l’Ecologie. La culture vivrière gagne de plus en plus de terrain à l’intérieur de la réserve depuis  2012. Et  parallèlement à cela, l’exploitation illicite des bois précieux se fait en douce.

3Vaka ny CR Boeny amin'ity loza mitatao ao amin'ny efitra fandraisana marary

               Le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe ont constaté de visu l’étendue de cette déforestation samedi 27 septembre 2014. 50 familles en sont actuellement les responsables selon le président du VOI (Vondron’Olona Ifotony) FISAMIA (Fikambanan’ny Sakalava Miaro ny alan’Andriamaisara) ou Association Villageoise Sakalava Chargée de Protéger la forêt d’Andriamisara. Il a continué qu’elles faisaient leur entrée en 1999, puis des mesures ont été prises en 2008 pour les déloger qui aboutissaient même à des emprisonnements. Quatre ans plus tard ils sont revenus et ont continué à saccager l’environnement  jusqu’à ce jour.

Notons que si la réserve disparaisse,  la culture Sakalava dans cette région disparaitra à son tour. La production en miel de  150 litres par an obtenus sur les 100 ruches installées actuellement, sera également affectée. Alors que le VOI FISAMIA prévoit une extension de l’apiculture jusqu’à 500 ruches en 2015. Ainsi, nous allons enregistrer une cascade de pertes inestimables.  Du coup, le Chef de Région Boeny a donné l’ordre au Chef de District et le Maire d’interdire toute nouvelle intrusion. Puis cette semaine, il tiendra une réunion d’urgence avec toutes les entités concernées afin de trouver une solution efficace à ce problème.

Vue leur manque de moyen, le VOI FISAMIA a organisé une journée de levée de fonds ce même jour, dans le but de construire un local en guise de bureau cette année, malgré leur existence depuis 2001. Il projette aussi de construire des bungalows en 2015. Au départ, on leur a attribué 1800ha de surface à couvrir mais visiblement ils sont dépassés par les événements malgré l’appui de la coopération germano-malagasy (GIZ).

Alan’Andriamisara : atahorana ho ringana tanteraka

Ho tantara sisa izany alan’Andriamisara izany raha tsy misy ny fepetra haingana raisina manoloana ny fidirana sy fampiasana tsy nahazoan-dalana ataon’ny olona manodidina ny faritra arovana ao Ambalakida, izay tany voafaritra fa an’ny ministeran’ny Tontolo iainana, ny Ala ary  ny Ekolojia. Hita mitombo isan’andro ny faritra hambolena manamorona ny ala ary miaraka amin’izay ny fitrandrahana mangingina tsy ara-dalàna ny hazo saro-bidy.

Nidina teny an-toerana ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar sy ny mpiara-miasa aminy nijery akaiky ny fahavoazana ny sabotsy 27 septambra 2014. Nambaran’ny filohan’ny VOI (Vondron’Olona Ifotony) FISAMIA ( Fikambanan’ny Sakalava Miaro ny alan’Andriamisara) fa fianakaviana dimampolo tafo eo ho eo no manao izao fanimbana ny ala izao nanomboka ny taona 1999. Efa nisy ny fepetra noraisina tamin’ny taona 2008 nanesorana azy ireo izay niafara tamin’ny fanagadrana mihitsy hoy ihany izy. Efa-taona aty aoriana, niverina eny indray izy ireo ary nanohy ny fanimbana hatramin’izao.

Marihina fa raha foana ny alan’Andriamisara dia foana miaraka amin’izay ihany koa ny kolontsaina Sakalava any amin’iny toerana iny.Tsy vitan’izay fa mamokatra ranon-tantely hatrany amin’ny 150 litatra isan-taona ireo toho zato mahery misy ao anatin’ny ala ka ho betsaka ny fatiantoka ho an’ny Distrika any Mahajanga II. Ary vinan’ny VOI FISAMIA ho an’ny taona 2015 ny hanitatra ny fiompiana tantely hatrany amin’ny 500 toho. Nanome baiko avy hatrany ny Lehiben’ny distrika sy ny Ben’ny tanàna ny Lehiben’ny Faritra Boeny mba hanakana izay mety ho fanorenana sy  fitrandrahana tsy ara-dalàna vaovao any an-toerana manomboka izao. Hisy ihany koa fivoriana miaraka amin’ireo tompon’andraikitra rehetra voakasik’ity raharaha ity ho ataon’ny Lehiben’ny Faritra amin’ity herinandro ity hitadiavana vahaolana maharitra.

Natokan’ny VOI FISAMIA io sabotsy 27 septambra io ho  andro hitadiavam-bola entina hananganana Birao hiasana izay tsy mbola misy na dia efa tamin’ny taona 2001 no niforonany. Manana vina hanangana trano heva vitsivitsy handraisam-bahiny izy ireo amin’ny taona 2015. 1800ha no velaran’ny ala nomena izy ireo hotantanina kanefa hita fa tsy voafehiny toe-draharaha na dia eo aza ny fanohanan’ny fiaraha-miasa malagasy-alemaina (GIZ)

Mahajanga,  le 29 Septembre 2014

Remerciements,

Luc Fabien RAOELIARISEHENO

Attaché de presse du CR Boeny

Tél: 033 23 401 21