Région Boeny : un Centre fiscal dans chaque district

                         Rendre les citoyens responsables au sein de leur communauté respective est l’une des priorités du Chef de Région Boeny, Saïd Ahamad Jaffar. La preuve, un Centre fiscal se trouve actuellement dans l’enceinte de la résidence du District d’Ambato-Boeny. Le fruit d’une étroite collaboration entre le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, et le ministère des Finances et du Budget. Ce centre était opérationnel depuis Décembre 2013, mais l’inauguration officielle a été faite le 23 Septembre 2014 sous le haut patronage du Ministre des Finances et du Budget, le Professeur Jean Razafindravonona. Ce dernier a déclaré que le nombre des contribuables a triplé par rapport au début de l’année 2014.

6Nampianatra sy nampahalala ny vahoaka sy  ny olom-boafidy tany an-toerana ny momba ny hetra ny CR Boeny

Au cours de son intervention, le Chef de Région a revêtu l’habit d’un enseignant, d’abord en expliquant au public « Pourquoi doit-on payer des taxes ? », puis, aux élus locaux « les différentes taxes qu’on peut percevoir suivant les lois en vigueur dans notre pays ». Ainsi, le Ministre des Finances a annoncé la réhabilitation du stade et la création d’un complexe sportif pour les jeunes dans le but de lutter contre la délinquance. Le début des travaux aura lieu avant la fin de cette année. En outre, le ministère a consacré 33 millions d’Ariary pour l’assainissement de la ville d’Ambato Boeny par le biais du système HIMO.

Notons qu’actuellement les six districts de Boeny  sont doté chacun d’un Centre fiscal. Par ailleurs, celui d’Ambato Boeny est le 104éme dans tout  Madagascar. Couvrir les 119 districts est l’objectif du Ministère de tutelle d’ici quelques mois selon le Ministre.

2Fitokanana ofisialy nataon'ny Ministra notron'ny CR Boeny (à dr) sy ny Solombavambahoaka avy ao Ambato Boeny (àg.)

Faritra Boeny : manana Ivon-toerana fandoavan- ketra avokoa ny distrika enina

Ny hahatonga ny vahoaka rehetra ho tompon’andraikitra eo amin’ny faritra misy azy no anisan’ny vain-dohan-draharahan’ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar. Porofon’izany, tafatsangana eo ankilan’ny biraon’ny Distrika Ambato-Boeny ny Ivon-toerana fandoavan-ketra. Izany dia  vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny ministeran’ny Vola sy ny Teti-bola sy ny ministera ny Ati-tany sy ny Fanapariham-pahefana. Efa niasa nanomboka ny desambra 2013 ity Ivon-toerana ity fa ny Talata 23 septambra no notokanan’ny Ministry ny Vola Razafindravonona Jean tamin’ny fomba ofisialy. Voalazan’ity farany fa nitombo avo telo heny ny mpandoa hetra tao raha mitaha ny tamin’ny fiandohan’ny taona 2014.

Nandray ho adidy nanazava momba ny hetra teto ny Lehiben’ny Faritra Boeny. Voalohany tamin’ny vahoaka, dia ny antony handoavana hetra sy ny hampiasana azy ireny.  Faharoa, tamin’ny olom-boafidy, dia ny karazana hetra azo hampiharina araka ny lalàna. Rehefa izay dia nampanantena ny hanatsara ny kianja filalaovam-baolina sy hanangana foto-drafitr’asa ara-panatanjahan-tena mahasahana taranja maro na « complexe sportif » vaovao ho an’ny tanora ny ministra. Ankoatra izay dia nanokana  vola 33 tapitrisa ariary ihany koa ny ministera hanadiovana ny tanànan’Ambato-Boeny amiin’ny alalan’ny Asa-tàna-maro.

Marihana fa efa misy Ivon-toerana fandoavan-ketra avokoa ireodistrika enina ato anatin’ny Faritra Boeny. Faha-104 kosa ny ao Ambato-Boeny raha ezahana ho fenoina ny distrika 119 manerana an’i Madagasikara ato anatin’ny volana vitsivitsy hoy ihany ny ministra, izany dia ho fanatanterahana ny politikam-panjakana manakaiky ny vahoaka.

 

Mahajanga le 23 Septembre 2014

Remerciements,

Luc Fabien RAOELIARISEHENO

Attaché de presse CR Boeny

Tél: 033 23 401 21