Réserve d’Andriamisara : vers une expulsion des riverains

Suite à la descente du Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar et son équipe dans le chef lieu de la Commune d’Ambalakida, il y a une semaine, une réunion multipartite s’est tenue au Coco Lodge Mahajanga Be ce Vendredi 03 octobre 2014 et qui a pour but de trouver des solutions pérennes afin d’éviter la disparition à jamais de la réserve forestière d’Andriamisara. Rappelons que la culture Sakalava de Boeny y est aussi fortement liée.

Après 3 heures d’échanges et de discussions, un procès-verbal a été dressé  où des décisions y ont été mentionnées de commun accord.

Primo, l’expulsion des riverains de la réserve d’Andriamisara qui ont occupé illégalement ces terrains appartenant au ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts depuis 2012. Ils se sont regroupés au sein de deux associations dénommées Tantsaha Vonona Hiavo-tena (TVH) et Tantsaha Miavo-Tena (TMT).

Secundo, la Mairie d’Ambalakida se chargera de trouver un endroit pour reloger les quelques 90 familles de TVH et de TMT. Toutefois, l’expulsion n’interviendra que si les conditions de replacement ne seront pas réunies.

Parmi les entités concernées dans cette affaire se trouvent le Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts, la Gendarmerie Nationale, la Région Boeny, le District de Mahajanga II, l’association villageoise VOI FISAMIA (Vondron’olona Ifotony Fikambanana Sakalava miaro ny Alan’Andriamisara), le Programme germano-malgache pour l’envirronement-GIZ, la Commune rurale d’Ambalakida, les fokontany d’Ambalakida et d’Antsapanifafy.

Tertio, vers la mise en place d’un cadre légal pour la gestion commune du marais d’Ampondrabe entre le Fokontany d’Ambalakida et du fokontany d’Antsapanifafy. Le ministère de l’Eau et le ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche apporteront leur pierre à l’édifice.

Ces décisions seront entérinées dans un arrêté régional a déclaré le Chef de Région Boeny.

S

 Alan’Andriamisara : ho roahina ireo mpamboly sy mpitrandraka ala tsy ara-dalana

                Ho tohin’ny fitsidihana nataon’ny Lehiben’ny faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar sy ny mpiara-miasa aminy tao amin’ny ny alan’Andriamisara, Kaomina ambanovohitr’Ambalakida, Distrikan’i Mahajanga II herinandro lasa izay, dia nisy ny fivoriana nataon’ny rehetra voakasika amin’ny fiarovana an’ity ala ity tao amin’ny hotely Coco Lodge Mahajanga Be ny Zoma 03 oktobra 2014. Marihana fa mitahiry amin’ny ampahany betsaka ireo fanatanterahana ny fomban-drazana Sakalava aty Boeny ny alan’Andriamisara.

Taorian’ny ady hevitra mafana sy ny fifanakalozana izay naharitra ora telo dia nisy ny firanketana an-tsoratra izay niarahan’ny be sy ny maro nanapaka.

Voalohany, ny fanesorana ireo olona izay monina sy mitrandraka tsy ara-dalàna manodidina sy ao anatin’ny alan’Andriamisara ankehitriny. Izy ireo izay mivondrona ao anatin’ny fikambanana roa dia ny Tantsaha Vonona Hiavo-tena (TVH) sy ny Tantsaha Miavo-Tena (TMT)

Faharoa, dia anjaran’ny Kaominina Ambalakida no mitady toerana hametrahana ireo fianakaviana 90 rehefa hoesorina  tsy honina manamorona sy ao anatin’ny ala izy ireo.

Voakasika ary mañana anjara amin’ny famahana ity olana ity avokoa ny ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Ekôlôjia ary ny Ala, ny Faritra Boeny, ny Distrikan’i Mahajanga II, ny Zandarimariam-pirenena eto Boeny, ny Kaominina Ambalakida, ny fokontan’Ambalakida sy Antsapanifafy, ary  ny fikambanana VOI FISAMIA (Vondron’olona Ifotony Fikambanana Sakalava Miaro ny Alan’Andriamisara).

Fahatelo, hapetraka ny  rafitra mazava amin’ny fiaraha-mitantana ny matsaborin’Ampondrabe eo amin’ny fokontany Ambalakida sy  Antsapanifafy ka  miditra an-tsehatra amin’izany ny  ministeran’ny Rano sy ny ministeran’ny Harena anaty rano ary  ny Jono.

S

Nambaran’ny Lehiben’ny faritra Boeny fa ho fehezina ao anatin’ny lalàna izay ho avoakan’ny Faritra tsy ho ela ireo fehin-kevitra tapaka rehetra  ireo.