Rivo-doza: mandray anjara amin’ny fisorohana ny loza ny fanabeazam-pirenena eto Boeny

“Izay tsara fiomanana, tsy ho tampohin’ny loza”. Atrik’asa fanofanana no nampiharan’ny Birao nasionalin’ny  fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza na BNGRC (bureau national des risques et catastrophes)  eto Boeny izany filamatra izany ny 22 sy 23 oktobra 2014 tao amin’ny Centre d’Entrainement à la Méthode d’Activité à Madagascar ao Belobaka, disitrikan’i Mahajanga II.

Ho  fiatrehana sy  fiarovana aminy ary fampihenana ny loza voajanahary dia ireo lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana isan’ambaratongany (CISCO, circoncription scolaire sy ny ZAP, zone d’administration pédagogique) eto Boeny no nosafidin’ny BNGRC handray anjara tamin’ity atrik’asa ity. Izy ireo indray avy eo no hizara ny fiofanana azony amin’ireo mpampianatra sy mpianatra ary ireo mpiara-belona aminy any amin’ny fari-piadidiany avy.

2Ireo mpandray anjara avy amin'ny DREN BoenyNampahafantarina azy ireo ny fomba fisorohana ny loza mialoha sy mandritra ary aoriana fahatongavan’ny rivo-doza. Teo ihany koa ny  fomba fanaovana tatitra sy ny fampitana ny vaovao mikasika ny loza amin’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga mba ho mari-pototra sy ho ara-potoana izany.

Nanatrika tao ihany koa ireo tompon’andraikitra avy amin’ny zandarimariam-pirenena,  ny sampandraharaham-paritry ny Mponina, ny sampana Famantarana ny toetrandro ary ny sampandraharaham-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo na ONN (Organisme national de la nutrition) eto Mahajanga.

4Hitohy eny an-tsehatra ny atrik'asa hoy ny BRGRC Boeny

Ny tompon’andraiki-paritry ny BRGRC eto Boeny Atoa Ramahatafandry Tahiana no nitarika ny atrik’asa, notron’ny talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena sy ireo Lefitry ny Lehiben’ny distrikan’i MahajangaI sy II ary ny Ben’ny tanànan’i Belobaka.

Aorian’ny atrik’asa dia hisy ny fijerena  ny fomba fandraisany sy fampitan’ireo  mpizaika ity  fiofanana ity eny ifotony, hoy ny lehiben’ny BRGRC Boeny. Arahina  fampiharana izany ka ao Andranofasika, distrikan’Ambatoboeny,  Ankazomborona distrikan’i Marovoay ary ao Namakia, distrikan’i Mitsinjo no hanatanterahana izany manomboka ny alatsinainy 27 oktobra 2014.

Marihina fa ny Unicef no mamatsy vola izao hetsika rehetra ho fiomanana amin’ny loza voajanahary izao.