Boeny: nampian-trano ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony hanatsarana ny PND

Faritra be mpisafidy indrindra hanaovana fihaonambe sy atrik’asam-pirenena i Boeny. Tsy latsaky ny roa na telo isam-bolana izany mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ary indray mandeha isaky ny roa volana amin’ny an-davan’andro. Anisan’ny noraisin’ny faritra Boeny, tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga, ny faram-paran’ny volana oktobra teo ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony ho fanatsarana ny Drafitr’asam-pirenena momban’ny fampandrosoana na PND (Plan national de développement) rehefa avy nitety ireo faritra 21 hafa ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny teti-pivoarana, izay mpamolavola izany.

Ny fanjakana tsara tantana, ny fitadiavana fanohanana ara-toekarena, ny fanatsarana ny lafin-tany, ny fampandrosoana maharitra sy ny maha olona, ary ny fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza voajanahary. Ireo no loha-hevitra nodinihin’ireo Lehiben’ny Faritra efatra sy ireo talem-paritra ary ny tompon’andraikitra miankina sy tsy miankina amin’ny  fanjakana rehetra ato anatin’ny Faritany Mahajanga hampidirana ao anatin’ny PND ireo hetaheta sy soso-kevitry ny avy aty ifotony.

Anisan’ireo tsoa-kevitra nisongadina, niainga tamin’ny hetaheta sy soso-kevitry ny avy aty anivon’ny faritra ny fananganana ny fandriampahalemana maharitra iraisana, ny lafiny fitanterana toy fanamboarana ny lalamby, ary ny fanatsarana ny bankin’ny fampandrosoana.

Ny CR Boeny sy ny SG du MEP Fanambin’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny teti-pivoarana hoy ny Sekretera jeneraly, Atoa Randrianarison Jean Gabriel, izay taty an-toerana, ny hanara-maso sy hanao tomban’ezaka amin’ny fampiharana ireo tsoa-kevitra rehetra nandrafetana ny PND,  ka ireo Sampandraharam-paritr’ity ministera ity no hisahana izany aty ifotony.

Miandrandra fatratra ny fiantraikany tsara ateraky ny PND amin’ny fiainam-bahoaka izahay hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny ary mba ho drafitra hipetraka ho reharehan’ny taranaka fara-mandimby izy ity, hoy izy.