Fahasalamana eto Boeny: mbola mila hampitomboina ny mpiasa

Nangataka ny hampitomboina ny isan’ny mpiasan’ny fahasalamana any amin’ireo kaominina ambanivohitra vitsivitsy ato anatin’ny Faritra ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar  satria hitany maso ny fahabangana misy nandritra ireo fitsidiham-paritra nataony ka misy fiantraikany amin’ny kalitaon’ny asa fitsaboana any amin’ireny toerana ireny. Teo anatrehan’ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana, ny solotenan’ny Vondrona eropeana, ny UNICEF, ny Fandaharan’asa fanohanana ny sehatra ara-tsosialy momba ny fahasalamana eny ifotony na PASSOBA-Santé no nilazany izany nandritra ny fivorianan’ny « Comité National de Pilotage » tao amin’ny Sunny Hotel Mahajanga ny 12 novambra lasa teo. Fivoriana faha-efatra izay nanaovana jery todika ny zava-bita tao anatin’ny roa taona niasan’ny PASSOBA-Santé tamin’ny Faritra sivy eto Madagasikara mba entina hanatsaràna ny ho avy.

Nivoaka ankehitriny ny toro-marika izay ho tanterahan’ ny kômity, anisan’izany ny fanomezana karama sy tamby karama ireo mpiasan’ny fahasalamana izay tsy mbola nahazo izany, ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy vaovao, ny fanavaozana ny  fahaiza-manaon’ny Ben’ny Tanàna sy ny mpiara-miasa aminy amin’ny fitantanana ny CSB I.

Marihana fa 42 tapitrisa Euros no natokan’ny Vondrona eropeana hanohanana ny PASSOBA-Santé ka nahatratra 90 mahery ireo CSB I no nisokatra sy afaka niasa tao anatin’izay roa taona izay araka ny fanambaran’ny solotenan’ny UNICEF izay tompon’antoka amin’ny fanatanterahana ny asa. Ny tanjona hoy izy dia ny fanatsaràna ny fari-piainanan’ny zaza amam-behivavy amin’ireo Faritra hiasàna.

Noraisin’ny UNICEF  avy hatrany ny fangatahan’ny Lehiben’ny Faritra Boeny amin’ny antsipirihany satria tafiditra ao anatin’ny andraikitr’izy ireo ny fitantanana ny mpiasa sy fanomezana fitaovana ireo CSB. Tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny rehetra hoy ihany ny UNICEF.

1L'Unicef, le DG de la Santé, le CR Boeny et l'UE

PASSOBA-Santé : le CR Boeny plaide pour plus de personnel 

Finaliser le processus de paiement des salaires des dispensateurs et des gardiens, intégration des médecins et agents paramédicaux  dans la Fonction Publique, réviser les guides des maires et former les maires et son équipe sur la gestion des Centres de santé sont parmi les recommandations évoquer à l’issue de la 4e réunion du Comité National de Pilotage du Programme d’Appui aux Secteurs Sociaux de Base(PASSOBA)-Santé qui s’est tenue au Sunny Hôtel Mahajanga le mercredi 12 novembre 2014.

Le comité était composé des représentants de l’Union Européenne, de l’UNICEF, du Ministère de la Santé, des Directeurs Régionaux de la Santé, des Médecins Chefs et des Agents Communautaires qui sont chargés de faire une rétrospective sur les deux années d’activité de PASSOBA-Santé  pour mettre en évidence ensuite les points à renforcer afin de mieux aborder l’avenir.

De son côté, le Chef de Région Boeny Saïd Ahamad Jaffar,  a plaidé pour une augmentation des effectifs du personnel de santé dans certaines communes rurales de sa circonscription. De continuer que le manque d’agent aurait un impact négatif sur la qualité du travail. Il en a pu constater plusieurs cas lors de ses tournées de police générale.

Au départ, l’Union Européenne a alloué 32 millions d’Euros et a confié la mise en œuvre du PASSOBA- Santé/Education à l’UNICEF. Puis récemment, on a obtenu une rallonge de 10 millions d’Euros qui a permis une extension du PASSOBA-Santé dans 4 autres Régions telles que Vakinakaratra, Atsinanana, Amoron’i Mania et Menabe. Durant les deux années d’activités du programme,  plus de 90 Centres de Santé de Base de niveau I répartis dans neuf Régions de la Grande Ile ont pu être opérationnels.

Le Représentant de l’UNICEF a pris note de la demande du Chef de Région car la gestion des ressources humaines et la dotation en matériel des Centres de Santé de Base font partie de leurs attributions. L’UNICEF est pour le travail en commun a-t-il martelé.