Fampihavanam-pirenena: “ny lasa niaraha-nodiavina, ny ankehitriny iaraha-miatrika, ary ny ho avy iaraha-manorina”

Ny fehin-kevitra nivoaka tamin’ny fankan-kevi-paritra nokarakarain’ny FFKM, ny 05, 06, 07 Martsa taty amin’ny Faritra Boeny, mikasika ny fampihavanam-pirenena dia nalaina avy ao amin’ny lalam-panorenena sy rafi-panjakana ary ny Fanjakana tsara tantana izay milaza fa firenena iray ny vahoaka Malagasy ka mivondrona ho fanjakana masi-mandidy, tokana, repoblikana ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakana sy ny finoana.

Izany dia nohamafisin’ny solo-tenan’ny FFKM nasionaly fa “ny lasa niaraha-nodiavina, ny ankehitriny iaraha-miatrika, ary ny ho avy iaraha-manorina” mba hamaranana ny krizy politika miverimberina.

SArak’izany hoy ireo mpandrindra ny fanka-kevi-paritra dia zava-dehibe ny vitan’ny FFKM tamin’ny 15 janoary, nanomboka nampihavana ireo Filohan’ny Repoblika teo aloha sy ny Filohan’ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Repoblika am-perin’asa.  Fihaonana nahafan’ny FFKM nampanao sonia azy dimy  ireo manoloana ny dinika 4F na ny Fibebahana, Fahamarinana, sy Fihavanana ary Fihaiken-keloka  ka  tokony hijoro ho modely amin’ny fampihavanana izy ireo ary hifanome tanana ho amin’ny fitoniana maharitra mba hirosoan’ny firenena ho amin’ny Fampandrosoana.

Marihina fa nahatratra roanjato latsaka kely ny isan’ireo mpizaika raha 186 no nandrasana.

SVoatendry taorin’izay ireo solotenan’ny mpizaika hiatrika ny fikaonandoham-pirenena ny 25, 26, 27 marsa ho avy izao any Antananarivo izay nahitana ny avy ao amin’ny FFKM,  ireo solotena avy amin’ireo Filoha dimy ary ireo sokajin’olona rehetra miainga avy aty amin’ny Faritra.  Nahatratra 770 ny isan’izy rehetra ireo.