Fitakiana hetra angaredona aty amin’ny Faritra Boeny

Haparitaka ato anatin’ny Faritra Boeny ny kolontsaina mifantoka amin’ny vokatra mihoatra ny azo insan’andro. Fanazavana izany amin’ireo Lehiben’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no atrik’asa notanterahin’Atoa Mahazoasy Roger, Coach avy amin’ny  Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, tao amin’ny Bloc Administratif Mahajanga, ny 11 septambra 2015.

Tanjona ao antin’izany ny fanatanterahana ny drafitra RRI 100 andro ahazoana vokatra mipaka amin’ny fiainam-bahoaka andiany faha-2 andaniny ary mba hahatafiditra ny volan’ny hetra tambatra, ny « tamberim-bidy » sy ny « tataovan-ketra » ho 100% eny amin’ny kitapom-bolam-panjakana ankilany.

Anjaran’ny Faritra sy ny Distrika ary ireo avy amin’ny sampandraharam-panjakana mpampiditra volan-ketra no omena tombony amin’izao atrik’asa izao aloha.  Aorian’ny fametrahana ireo Ben’ny Tanàna vaovao amin’ny toerany kosa dia hiroso amin’izany koa ireo kaomina sy fokontany.

Hisy arak’izany ny fandrafetana ny paik’ady entina hitakina hetra manerana ny Distrika ato anatin’ny Faritra Boeny ary hatao angaredona izany.

Marihina fa izao hetsika ataon’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana izao dia hifaninanan’ireo Faritra 22 manerana an’i Madagasikara.

Nandritry ny atrik’asa dia fantatra fa anisan’ny mpampidi-bola ho an’ny Faritra Boeny ny harena anaty ranomasina, ny harena an-kibon’ny tany sy ny vokatry ny fambolena ary ny omby. Nefa misedra olana ireo mpitaky hetra nohon’ny tsy fahampian’ny rosia avy any amin’ny Trano printim-pirenena.

SONY DSC

Nanatrika izao atrik’asa izao ny Prefet eto Mahajanga sy Sekretera Jeneralin’ny Faritra Boeny Atoa Rakotovao Rolland, notron’ny PDS eto Mahajanga.