Faritra Boeny fanatsarana ny sosialim-bahoaka no ahazoana fampandrosoana maharitra

Fanamby napetrakin’ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka sy ny fiarovana ny mponina marefo mba ahazoana fampandrosoana maharitra eo amin’ny sehatry ny toe-karena hoy ny vadin’ny Filoham-pirenena nandritry ny fitokanana ny fotodrafitr’asa foibe Vonjy sy ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny sampan-draharaha mahakasika ny fandraisana an-tanana ny ankizy iharan’ny herisehatra, ny zoma 03 febroary 2017.

Izao no tontosa  dia vokatry ny tetik’asa notarihan-Dramatoa Voahangy  Rajaonarimampianina vadin’ny Filohampirenena,  izay nahazoana  famatsia-mbola  avy amin’ny Unicef. Ny foibe Vonjy  dia ahitana sokajin’olona maromaro toy ny  mpisahana ny asa fikojakojana ny foibe, ny mpisahana ny sosialy, ny mpitandro filaminana, ny mpitsara ary  ny mpitsabo  an’ireo ankizy niharan’ny herisehatra.

Tonga nanontrona sy nanome voninahitra izao lanona fitokanana  izao  Rtoa Voahangy Rajanonarimampianina amin’ny maha mpitarika ny tetik’asa ny tenany,  nanotrona azy kosa  ny vadin’ny Praiministra sy ireo delegasionina notarihin’i Ministry ny Fahasalam-Bahoaka. Tazana teny an-toerana ihany koa  ireo parlemantera voafidy avy ao amin’ny faritanin’i Mahajanga,ireo mpitondra eto an-toerana ary ny solotenan’ny UNICEF.

Ny fanokafana voalohany ny foibe vonjy ho  fandraisana an-tanana ireo ankizy iharan’ny herisehatra teto Madagasikara dia notanterahina tao amin’ny CHU Gynécologue Obstétrique Befelatanana  Antananarivo,  ny faharoa kosa tao anivon’ny CHU Analakinina Toamasina ary ny  fahatelo izao tanterahina eto Mahajanga izao dia ao amin’ny CHU PZAGA Androva.

Araka ny antontam-baovao azo avy ao amin’ny  tambazotra fiarovana amin’ny herisehatra mpahazo ny ankizy, ny taona 2012 sy 2013 dia 40% amin’ireo ankizy 15  hatramin’ny 19 taona no iharan’ny herisetra ka ny 15% amin’izy ireo dia nitondra takaitra avy koa. Eto Mahajanga ny 50% ny trangana herisehatra mihatra amin’ny  ankizy dia ny fanolanana ny taona 2016.

Tiana ny manamarika etoana  fa ny herisehatra mahazo ny ankizy dia miteraka fahasimbana ara-batana sy ara-tsaina, antoka iray tsy ahazohana vokatra tsara any  an-tsekoly ary mampitsoaka  azy ireo  an-daharana mihintsy aza. Azo lazaina ihany koa fa sakana ho an’ny fampandrosoana ara-toekarena  ny herisetra fa miteraka fahantrana kosa ho an’ ireo ankizy sy ny ray aman-dreniny.